صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰۶,۰۲۹,۸۴۰,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۱,۰۱۲,۰۶۰ ۱,۰۱۲,۰۶۰ ۱,۰۱۲,۰۶۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۰۲۹,۸۴۰,۹۰۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱,۰۱۲,۱۱۶ ۱,۰۱۲,۱۱۶ ۱,۰۱۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۰۵۸,۱۶۵,۵۵۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱,۰۱۲,۱۷۳ ۱,۰۱۲,۱۷۳ ۱,۰۱۲,۱۷۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۰۸۶,۴۹۰,۲۱۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱,۰۱۲,۲۳۰ ۱,۰۱۲,۲۳۰ ۱,۰۱۲,۲۳۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۱۱۴,۸۱۴,۸۶۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱,۰۱۲,۲۸۶ ۱,۰۱۲,۲۸۶ ۱,۰۱۲,۲۸۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۱۴۳,۱۳۹,۵۲۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱,۰۱۲,۳۴۳ ۱,۰۱۲,۳۴۳ ۱,۰۱۲,۳۴۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۱۷۱,۴۶۴,۱۷۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱,۰۱۲,۴۰۰ ۱,۰۱۲,۴۰۰ ۱,۰۱۲,۴۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۱۹۹,۷۸۸,۸۳۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱,۰۱۲,۴۵۶ ۱,۰۱۲,۴۵۶ ۱,۰۱۲,۴۵۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۲۲۸,۱۱۳,۴۸۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱,۰۱۲,۵۱۳ ۱,۰۱۲,۵۱۳ ۱,۰۱۲,۵۱۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۲۵۶,۴۳۸,۱۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱,۰۱۲,۵۷۰ ۱,۰۱۲,۵۷۰ ۱,۰۱۲,۵۷۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۲۸۴,۷۶۲,۷۹۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱,۰۱۲,۶۲۶ ۱,۰۱۲,۶۲۶ ۱,۰۱۲,۶۲۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۳۱۳,۰۸۷,۴۵۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱,۰۱۲,۶۸۳ ۱,۰۱۲,۶۸۳ ۱,۰۱۲,۶۸۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۳۴۱,۴۱۲,۱۰۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱,۰۱۲,۷۳۹ ۱,۰۱۲,۷۳۹ ۱,۰۱۲,۷۳۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۳۶۹,۷۳۶,۷۶۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۲,۷۹۶ ۱,۰۱۲,۷۹۶ ۱,۰۱۲,۷۹۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۳۹۸,۰۶۱,۴۱۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۲,۸۵۳ ۱,۰۱۲,۸۵۳ ۱,۰۱۲,۸۵۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۴۲۶,۳۸۶,۰۷۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۲,۹۰۹ ۱,۰۱۲,۹۰۹ ۱,۰۱۲,۹۰۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۴۵۴,۷۱۰,۷۲۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۲,۹۶۶ ۱,۰۱۲,۹۶۶ ۱,۰۱۲,۹۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۴۸۳,۰۳۵,۳۸۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۳,۰۲۳ ۱,۰۱۳,۰۲۳ ۱,۰۱۳,۰۲۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۵۱۱,۳۶۰,۰۳۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۳,۰۷۹ ۱,۰۱۳,۰۷۹ ۱,۰۱۳,۰۷۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۵۳۹,۶۸۴,۶۹۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۳,۱۳۶ ۱,۰۱۳,۱۳۶ ۱,۰۱۳,۱۳۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۵۶۸,۰۰۹,۳۴۶
  مشاهده همه