صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۹,۲۷۰,۱۹۲,۰۷۳
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۹۹۸,۶۳۷ ۹۹۸,۵۴۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۲۷۰,۱۹۲,۰۷۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۹۹۶,۸۶۲ ۹۹۶,۷۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۳۸۲,۸۷۷,۵۳۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۹۹۶,۷۴۸ ۹۹۶,۶۵۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۳۲۵,۸۸۲,۹۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۹۹۶,۶۹۳ ۹۹۶,۵۹۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۹۸,۲۴۳,۲۵۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۹۹۶,۶۴۳ ۹۹۶,۵۴۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۷۳,۴۴۹,۲۳۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۹۹۶,۵۹۴ ۹۹۶,۴۹۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۴۸,۷۰۵,۱۵۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۹۹۷,۰۵۵ ۹۹۶,۹۵۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۴۷۹,۱۷۴,۲۷۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۹۹۶,۲۳۷ ۹۹۶,۱۴۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۰۷۰,۶۳۵,۲۷۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۹۹۶,۵۶۲ ۹۹۶,۴۶۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۳۲,۹۵۳,۰۹۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۹۹۵,۷۰۹ ۹۹۵,۶۱۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۸۰۶,۴۱۴,۰۵۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۹۹۶,۴۴۳ ۹۹۶,۳۴۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۱۷۳,۳۶۰,۸۱۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۹۹۶,۳۱۳ ۹۹۶,۲۱۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۱۰۸,۵۶۲,۰۴۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۹۹۶,۲۶۳ ۹۹۶,۱۶۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۰۸۳,۴۶۱,۷۱۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۹۹۴,۸۸۴ ۹۹۴,۷۸۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۳۹۴,۳۶۱,۹۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۹۹۵,۵۱۶ ۹۹۵,۴۲۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۷۰۹,۹۷۹,۰۱۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۹۹۵,۷۱۶ ۹۹۵,۶۱۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۸۰۹,۲۰۳,۹۶۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۹۹۷,۸۲۸ ۹۹۷,۷۲۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۸۶۴,۷۲۸,۷۵۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۹۹۸,۸۴۰ ۹۹۸,۷۴۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۳۷۱,۳۸۵,۲۹۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۹۹۸,۸۳۵ ۹۹۸,۷۳۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۳۶۸,۷۳۶,۴۷۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۹۹۸,۸۲۹ ۹۹۸,۷۳۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۳۶۶,۱۱۶,۴۸۷