صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۹,۹۸۷,۷۶۱,۰۶۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۰,۰۵۶ ۹۹۹,۹۷۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۹۸۷,۷۶۱,۰۶۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۰۰,۲۹۴ ۱,۰۰۰,۲۱۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۱۰۶,۴۴۳,۳۱۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۰۰,۰۳۷ ۹۹۹,۹۹۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۹۹۵,۳۰۲,۸۱۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۰۰,۰۳۵ ۹۹۹,۹۸۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۹۹۴,۵۸۹,۸۶۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۰۰,۰۳۴ ۹۹۹,۹۸۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۹۹۳,۹۰۴,۰۸۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۹۹۹,۸۸۸ ۹۹۹,۸۴۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۹۲۱,۴۱۰,۳۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۹۹۹,۴۰۳ ۹۹۹,۳۵۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۶۷۹,۰۶۲,۵۹۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۹۹۹,۵۳۹ ۹۹۹,۴۹۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۷۴۶,۹۰۹,۵۳۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹۹,۰۵۵ ۹۹۹,۰۱۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۵۰۷,۰۶۰,۱۰۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۹۹۹,۶۷۷ ۹۹۹,۶۳۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۸۱۸,۱۶۶,۳۰۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۹۹۹,۶۷۷ ۹۹۹,۶۳۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۸۱۸,۲۰۳,۷۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۹۹۹,۶۷۸ ۹۹۹,۶۳۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۸۱۸,۳۱۲,۵۳۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۹۹۹,۱۲۴ ۹۹۹,۱۸۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۵۹۳,۱۹۵,۴۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۹۹۸,۹۱۷ ۹۹۸,۷۹۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۳۹۶,۴۱۶,۹۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۹۹,۴۸۵ ۹۹۹,۴۱۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۷۰۷,۰۹۷,۰۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۰,۱۲۴ ۱,۰۰۰,۰۴۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۲۰,۶۰۴,۸۷۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۰,۱۱۵ ۱,۰۰۰,۴۴۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۲۲۴,۷۲۴,۶۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۰۰۰,۱۷۲ ۱,۰۰۰,۵۰۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۲۵۳,۱۰۷,۰۲۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۰۰۰,۲۲۹ ۱,۰۰۰,۵۶۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۲۸۱,۴۸۹,۴۲۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۰۰۰,۲۸۶ ۱,۰۰۰,۶۲۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۳۰۹,۸۷۱,۸۱۶