صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام
1 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
2 صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
3 صندوق توسعه فناوری نانو
4 صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
5 صندوق توسعه فناوری های نوین
6 صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری
7 صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
8 آقای مهدی دیلم صالحی
9 آقای محمد علی بحرینی زارج