صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ صورتهای مالی دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ گزارش عملکرد دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ صورتهای مالی دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱( اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورتهای مالی دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود