صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۰۳) (۰.۶۲) (۱۱.۲۳) (۸۹.۸۳)
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۹ (۰.۳۵) ۳۶.۷ (۷۲.۱۳)
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ (۰.۰۷) ۲.۷۲ (۲۳.۵۹) ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۸ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۵ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۱۴ (۰.۷۸) ۶۵.۷۴ (۹۴.۳۶)
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۰۶) (۰.۴۵) (۲۰.۶۶) (۸۰.۴۸)
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (۰.۰۲) ۳.۲۱ (۷) ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ (۰.۲۱) ۳.۰۸ (۵۳.۸۴) ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۱) (۱.۷۷) (۳۰.۹۸) (۹۹.۸۵)
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۰۸ (۰.۱۷) ۳۳.۹۳ (۴۶.۵۶)
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ ۱.۲۵ ۲۰.۹۵ ۹,۱۵۳.۶۲
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۵۱ (۳.۴۹) ۵۴۳.۹۵
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰.۰۸ ۴.۱۱ ۳۶.۰۵ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ (۰.۲۵) (۰.۷) (۵۹.۷۸) (۹۲.۳۲)
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۳۸ ۲۹.۴۳ ۲۹۳.۱۱