صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰ ۰.۶۲ ۰.۹۹ ۸۶۲.۲۹
۸۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۰.۰۱ (۳.۱۴) ۳.۹۷ (۱۰۰)
۸۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۰.۳۲ (۲.۵) ۲۲۱.۹۳ (۹۹.۹۹)
۸۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۰.۰۵) ۰.۵۳ (۱۵.۶۵) ۵۹۷.۳۲
۸۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۸۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰.۰۴ ۴.۱۷ ۱۴.۴۷ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۹۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰.۱۱ ۲.۵۸ ۵۱.۱۵ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۹۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۰ (۳.۲۳) (۰.۰۷) (۱۰۰)
۹۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰.۰۵ (۳.۷۷) ۱۸.۷۶ (۱۰۰)
۹۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۰.۶۶) (۱.۷۱) (۹۱.۰۲) (۹۹.۸۱)
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۱) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰.۱ (۳.۷۳) ۴۳.۱۸ (۱۰۰)
۹۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ (۰.۰۴) ۰.۵۳ (۱۵.۰۷) ۵۹۳.۳۱
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۰۲ ۰.۱۲ ۷.۷۴ ۵۳.۲۴