صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۰۱ ۱.۹۱ ۳.۸۵ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۶۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۸۸) ۱۳.۸۷ (۹۵.۹۷)
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۰.۰۲) (۳.۴۶) (۶.۴۷) (۱۰۰)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰.۰۴ (۲.۷۸) ۱۴.۹۹ (۱۰۰)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰ (۰.۲۷) ۰.۵۱ (۶۲.۶۶)
۶۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ (۰.۰۳) ۲.۳۷ (۱۱.۸۶) ۵۲۲,۴۹۷.۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ (۰.۰۲) ۳.۵۵ (۶.۶۱) ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۷۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۰۷ ۱.۸۶ ۲۸.۹۵ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۷۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰ (۰.۳۵) ۱.۳۹ (۷۲.۳۲)
۷۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۱.۷۷ (۵.۳۱) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۷۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ ۰.۲۶ ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۳ (۰.۸۷) ۱۳.۳۸ (۹۵.۹۵)
۷۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ (۲.۳۱) ۳.۳۳ (۹۹.۹۸)
۷۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰.۰۳ (۲.۴۷) ۱۲.۹۷ (۹۹.۹۹)
۸۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰ ۰.۳۵ ۰.۰۷ ۲۶۳.۵۹