صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۰.۰۱ ۲.۰۵ ۵.۴۹ ۱۶۶,۷۷۶.۰۲
۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۲ ۰
۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ (۰.۸۲) (۱.۲) (۹۵.۰۸) (۹۸.۷۷)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۰.۰۱ (۱.۹۹) ۲.۹۳ (۹۹.۹۴)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰.۰۲ ۱.۳۷ ۶.۹ ۱۴,۱۰۴.۴۲
۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) (۱.۰۵) (۲.۴۲) (۹۷.۸۸)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۰.۰۲) (۲.۵۹) (۵.۶۱) (۹۹.۹۹)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ (۲.۷۳) ۷.۱۷ (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۰.۰۳) (۲.۷۱) (۹.۵۷) (۱۰۰)
۳۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۰۴) (۰.۴۹) (۱۴.۷۶) (۸۳.۳۴)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۰ (۲.۹۴) (۱.۴) (۱۰۰)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰.۰۲ (۳.۴۳) ۸.۵۳ (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰.۶ (۳.۰۲) ۷۸۹.۱۸ (۱۰۰)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰