صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۶۶ ۲۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۵ % ۳۲۵,۱۷۷ ۶۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۵۴ ۲۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۶ % ۳۲۵,۱۵۸ ۶۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۴۱ ۲۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۶ % ۳۲۵,۱۳۹ ۶۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۱۴۶,۳۴۷ ۲۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۶ % ۳۲۵,۱۲۰ ۶۳.۴ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱۴۵,۷۷۳ ۲۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۵ ۸.۰۷ % ۳۲۵,۱۰۰ ۶۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱۴۵,۷۶۶ ۲۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۹۵ % ۳۲۵,۶۹۰ ۶۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵۴,۳۲۱ ۲۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۸۲ % ۳۲۵,۶۷۰ ۶۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵۷,۶۱۶ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۷۷ % ۳۲۵,۶۵۰ ۶۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵۷,۶۰۳ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۷۷ % ۳۲۵,۶۳۰ ۶۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵۷,۵۹۱ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۱۵ ۷.۷۷ % ۳۲۵,۶۱۰ ۶۲.۱۵ % ۰ ۰ %