صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۱۳۷,۳۵۷ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۷ % ۳۲۶,۲۶۴ ۶۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۱۳۷,۳۴۷ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۷ % ۳۲۶,۲۴۴ ۶۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۱۳۷,۸۹۰ ۲۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۸ ۷.۹۹ % ۳۲۶,۲۲۴ ۶۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۰,۰۶۰ ۲۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۸ ۷.۹۷ % ۳۲۵,۵۱۱ ۶۴.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴۰,۵۶۴ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۸ ۷.۹۶ % ۳۲۵,۴۹۱ ۶۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴۰,۵۳۶ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۸ ۷.۹۶ % ۳۲۵,۴۷۱ ۶۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴۰,۶۰۳ ۲۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۸ ۷.۹۶ % ۳۲۵,۴۵۲ ۶۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴۰,۵۹۲ ۲۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۸ ۷.۹۶ % ۳۲۵,۴۳۲ ۶۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴۰,۵۸۰ ۲۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۷ ۷.۹۶ % ۳۲۵,۴۱۲ ۶۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۱۴۰,۳۹۹ ۲۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۷ ۷.۹۷ % ۳۲۵,۳۹۳ ۶۴.۲۹ % ۰ ۰ %