صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳۸,۴۴۳ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۶ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۱۵۸ ۶۴.۴ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۳۱ ۲۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۶ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۱۳۹ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳۸,۴۶۴ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۶ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۱۲۰ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳۸,۴۵۴ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۶ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۱۰۰ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳۸,۴۴۳ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۶ % ۳۲۵,۶۹۰ ۶۴.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۱۳۸,۳۸۳ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۶ % ۳۲۵,۶۷۰ ۶۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۱۳۷,۶۱۰ ۲۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۷ % ۳۲۶,۲۳۳ ۶۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۱۳۷,۵۸۳ ۲۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۷ % ۳۲۶,۳۲۴ ۶۴.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۱۳۷,۳۸۳ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۷ % ۳۲۶,۳۰۴ ۶۴.۶۹ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۱۳۷,۳۶۷ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۷ % ۳۲۶,۲۸۴ ۶۴.۶۹ % ۰ ۰ %