صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۳۰ ۲۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۲ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۳۵۳ ۶۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۶۹ ۲۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۲ ۸.۱۷ % ۳۲۵,۳۳۴ ۶۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۶۰ ۲۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۲ ۸.۱۷ % ۳۲۵,۳۱۴ ۶۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۰۲ ۲۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۵ ۸.۱۷ % ۳۲۵,۲۹۵ ۶۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۷۵ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۵ ۸.۱۷ % ۳۲۵,۲۷۵ ۶۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۲۳ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۵ ۸.۱۷ % ۳۲۵,۲۵۵ ۶۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۱۲ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۵ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۲۳۶ ۶۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۰۲ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۵ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۲۱۶ ۶۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۹۳ ۲۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۶ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۱۹۷ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۰۳ ۲۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۱۶ ۸.۱۸ % ۳۲۵,۱۷۷ ۶۴.۳۸ % ۰ ۰ %