صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۳۳,۹۶۷ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۲۷۶ ۲۵.۰۳ % ۳۴۱,۱۷۹ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۳۳,۹۶۷ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۲۷۶ ۲۵.۰۳ % ۳۴۱,۱۷۹ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۳۳,۹۶۷ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۲۷۶ ۲۵.۰۳ % ۳۴۱,۱۷۹ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۳۳,۹۶۷ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۲۷۶ ۲۵.۰۳ % ۳۴۱,۱۷۹ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۳۳,۸۸۸ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۲۷۶ ۲۵.۰۴ % ۳۴۱,۱۷۹ ۶۸.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۸۵۷ ۱۰.۵۶ % ۴۴۷,۵۰۰ ۸۹.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۸۵۷ ۱۰.۵۶ % ۴۴۷,۵۰۰ ۸۹.۴۴ % ۰ ۰ %