صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳۳,۶۸۱ ۲۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۵ % ۳۲۵,۱۹۷ ۶۵.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۰۳ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۴ % ۳۲۵,۱۷۷ ۶۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳۳,۴۸۶ ۲۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۵ % ۳۲۵,۱۵۸ ۶۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳۳,۶۳۹ ۲۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۰۴ ۸.۱۵ % ۳۲۵,۱۳۹ ۶۵.۱ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۰۳ ۲۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۸۴ ۸.۱۲ % ۳۲۷,۲۳۸ ۶۵.۳ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۶۱ ۲۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۸۴ ۸.۱۱ % ۳۲۷,۲۱۸ ۶۵.۲۵ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۲۷ ۲۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۷۴ ۷.۹۹ % ۳۲۷,۷۶۸ ۶۵.۳۷ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۳۳,۴۹۴ ۲۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۷۴ ۷.۹۹ % ۳۲۷,۷۴۸ ۶۵.۳۸ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۳۲,۷۹۱ ۲۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۷۴ ۸.۰۱ % ۳۲۷,۷۲۸ ۶۵.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۰۶۴ ۲۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۷۴ ۸ % ۳۲۷,۷۰۹ ۶۵.۴۳ % ۰ ۰ %