صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۱۴۲,۴۹۸ ۲۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۱۶ ۸.۲۸ % ۳۲۵,۱۶۷ ۶۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۱۴۲,۵۶۹ ۲۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۱۶ ۸.۲۸ % ۳۲۵,۱۴۷ ۶۳.۷۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۱۴۲,۴۶۴ ۲۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۱۶ ۸.۲۸ % ۳۲۵,۱۲۹ ۶۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۱۴۲,۴۴۶ ۲۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۱۶ ۸.۲۸ % ۳۲۵,۱۰۹ ۶۳.۷۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۱۴۲,۵۷۷ ۲۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۰۶ % ۳۲۵,۶۷۰ ۶۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴۲,۵۶۰ ۲۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۰۶ % ۳۲۵,۶۵۰ ۶۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۱۴۲,۵۴۳ ۲۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۰۶ % ۳۲۵,۶۳۰ ۶۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۱۲۶,۱۴۴ ۲۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۴۲ % ۳۲۵,۶۱۰ ۶۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۱۲۶,۱۵۵ ۲۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۴۲ % ۳۲۵,۵۹۰ ۶۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۳۳ ۲۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۴۷ ۱۱.۴۲ % ۳۲۵,۵۷۰ ۶۳.۸۶ % ۰ ۰ %