صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۱۹,۴۱۷ ۲۳.۶۱ ۱۳۰,۲۶۴ ۲۵.۷۲ ۱۴۱,۷۵۹ ۲۷.۹ ۱۳۸,۳۸۳ ۲۷.۴۲
وجه نقد ۵۷,۱۲۶ ۱۱.۲۹ ۵۰,۴۷۹ ۹.۹۷ ۴۰,۸۷۶ ۸.۰۴ ۴۰,۷۰۶ ۸.۰۶
سایر دارایی ها ۳۲۹,۳۵۴ ۶۵.۱ ۳۲۵,۷۶۵ ۶۴.۳۲ ۳۲۵,۵۴۶ ۶۴.۰۶ ۳۲۵,۶۷۰ ۶۴.۵۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد