صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۲۶,۱۱۲ ۲۴.۸۹ ۱۳۸,۲۹۳ ۲۷.۲۳ ۱۳۹,۰۰۹ ۲۷.۳۷ ۱۰۲,۰۹۵ ۲۰.۱۲
وجه نقد ۵۲,۵۱۷ ۱۰.۳۶ ۴۳,۷۶۲ ۸.۶۲ ۴۲,۳۵۴ ۸.۳۴ ۴۳,۱۱۶ ۸.۵
سایر دارایی ها ۳۲۸,۰۵۸ ۶۴.۷۵ ۳۲۵,۸۴۱ ۶۴.۱۶ ۳۲۶,۵۵۳ ۶۴.۲۹ ۳۶۲,۱۷۵ ۷۱.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد