صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
کمیته سرمایه گذاری
 1 رضا زرنوخی 
 2 محمدعلی بحرینی زارج 
 3 مهدی دیلم صالحی 
 4 روح الله میرامینی 
 5 محمود طهماسبی 
 6 مهرداد امانی 
 7 محمدمهدی فریدوند