صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و تاییدیه سبا تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تغییرات اساس نامه