صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نو آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۵۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و تاییدیه سبا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ و تاییدیه سبا تغییرات امیدنامه